Regulamin

Kino za Rogiem Café

Postanowienia ogólne:

 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, każdy jego zapis dotyczący Seansu ma zastosowanie również do Wydarzenia i Transmisji realizowanej w Kino za Rogiem Café.
 2. Wstęp na Seans jest możliwy dla każdej osoby, z uwzględnieniem kategorii wiekowej, dla której przeznaczony jest Seans, która zakupi i okaże ważny bilet, o ile jest wymagany.
 3. Zabrania się wnoszenia do Kino za Rogiem Café przedmiotów albo substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych), alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
 4. Podczas Seansów filmowych zabrania się:
  1. dokonywania rejestracji obrazu lub dźwięku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm));
  2. korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń w sposób zakłócający seans;
  3. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
  4. zażywania środków odurzających;
  5. głośnego, niestosownego zachowania;
  6. śmiecenia;
  7. użytkowania wyposażenia Kino za Rogiem Café niezgodnie z przeznaczeniem;
  8. niszczenia mienia Kino za Rogiem Café;
  9. wprowadzania zwierząt bez zgody pracowników Kina za Rogiem Café, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik Kino za Rogiem Café ma prawo wyprosić widza bez prawa do zwrotu kosztów biletu, wezwać ochronę lub policję.

Rezerwacja biletów:

 1. Rezerwacji Biletów na Seans można dokonać:
  1. za pośrednictwem strony internetowej:  www.kzrcafe.pl;
  2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 17 867 41 73
  3. za pośrednictwem e-mail: kontakt@kzrcafe.pl;
  4. osobiście w kasie Kina KzR.
 2. Rezerwację można anulować telefonicznie, a pośrednictwem e-mail kontakt@kzrcafe.pl lub osobiście w kasie Kino za Rogiem Café.
 3. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej do 10 minut przed rozpoczęciem Seansu. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 4. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed Seansem.
 5. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu ceny Biletów z przyczyn formalnych (np. braku środków w kasie). W takich sytuacjach zwrot będzie dokonany w momencie pozwalającym na dokonanie zwrotu. Kasjer zobowiązany jest poinformować klienta o pierwszym możliwym terminie zwrotu ceny Biletów.
 6. Zwrot ceny Biletów jest możliwy tylko za okazaniem paragonu.
 7. Zakupione Bilety należy zachować do końca trwania Seansu.
 8. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu lub wstępu na salę w następujących przypadkach:
  1. pokaz Seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od Kino za Rogiem Café;
  2. widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychoaktywnych, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób;
  3. widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się  uczestniczenie w Seansie;
  4. widz nie spełnia wymogu granicy wieku (12 rok życia), od której dopuszcza się  uczestniczenie w Seansie bez opieki osoby dorosłej;
  5. wszystkie Bilety na seans zostały sprzedane.
 9. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych Biletów oraz zwrotu środków pieniężnych na zasadach określonych w Regulaminie w następujących przypadkach:
  1. widz chce zwrócić Bilet po rozpoczęciu Seansu z powodów nie leżących po stronie Kino za Rogiem Café;
  2. widz chce zwrócić Bilet po częściowym udziale w Seansie. 

Postanowienia końcowe:

 1. Repertuar Kino za Rogiem Café dostępny jest na:
  1. stronie internetowej www.kzrcafe.pl w zakładce „Repertuar”;
  2. stronie internetowej http://www.kinozarogiem.pl/nasze-kina/293/kino-za-rogiem-cafe-w-rzeszowie
  3. na tablicy informacyjnej w Kino za Rogiem Café;
 2. Kino za Rogiem Café nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza spowodowane udziałem w Seansie.
 3. Kino za Rogiem Café nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub zagubionych przez widza w lokalu.
 4. Kino za Rogiem Café zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 5. Zakup Biletu/bezpłatny udział w Seansie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2019 roku.

Kino za Rogiem Cafe © 2020.
Strona internetowa stworzona przez AURORE